Cân Bằng Tải Cho Mysql – Mysql Replication Mô Hình Master-Slave

Trong mô hình MSQL Replication này, mọi thay đổi trên MSQL Master đều sẽ được tự động thực hiện trên MYSQL Slave, luôn luôn đảm bảo dữ liệu trên MYSQL master và Slave giống nhau. Tại thời điểm bình thường, mọi request sẽ được đưa vào MYSQL master. Khi Mysql Master gặp sự cố, request sẽ được đẩy cho MYSQL Slave xử lý.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT
Cài đặt mysql 5.6

 • Tại mô hình này, cần 2 VPS cài đặt Mysql, ta sẽ sử dụng 2 VPS 61.14.232.23 và 61.14.232.76.
 • Tiến hành cài đặt mysql tại 2 VPS này.
 • Cài đặt các repo cần thiết

 • Tiến hành cài đặt mysql 5.6

 • Khởi động mysql

 • Cài đặt mật khẩu cho mysql

Cấu hình Mysql Replication
Tại VPS Master: IP: 61.14.232.23

 • Cấu hình lại file /etc/my.cnf
 • Thêm các dòng sau nếu chưa có

 

1.png
 • Khởi động lại mysqld

 • Cấu hình mysql master

 • Tạo user ‘repl’ và phân quyền cho user trong replication

 • Kiểm tra thông tin của Master

2.png
 • Lưu lại thông tin file và Position

Tại VPS Slave IP:61.14.232. 23

 • Chỉnh sửa lại thông tin file /etc/my.cnf

3.png

 • Khởi động lại mysqld

 • Cấu hình mysql slave

 • Chỉnh lại thông tin connect tới master với thông tin vừa lưu

 • Khơi động lại slave

 • Kiểm tra lại Slave

4.png

Tiến hành kiểm tra quá trình sao lưu giữa các VPS

 • Tại VPS master tạo 1 database test

 

5.png
 • Tại VPS Slave kiểm tra database đã được sync sang chưa

6.png

Như vậy là bạn đã cấu hình thành công Mysql Replication Master-Slave.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of